دستیابی به مرزهای جدید در میزان بازیافت محصولات PVC

 

بنابه اظهارات موسسه vinylplus،میزان بازیافت PVC دراروپادرسال 2016 به رکوردهای جدیدی رسیده است. این موسسه اعلام کردکه میزان 696 و 568 تن pvcدرسال گذشته تحت کنترل این موسسه بازیافت شده است ومیزان کلی بازیافتی ازسال 2000 تاکنون به رقم 5/3میلیون تن رسیده است.

این موفقیت باعث شده که رده پلیمر PVC درمیان پلیمرها ارتقاءیابد. موسسهVinylplus که به عنوان یک موسسه موثر در بهبود و ضعیت اقتصادی شناخته می‌شود، بر ایمن بودن و کیفیت بالای PVC بازیافتی تأکید دارد و این امر با ارائه گواهینامه‌ها و تأئیدیه‌های مختلف به اثبات رسیده است.

این گروه همچنین اعلام کرد که طرح توسعه بخش افزودنی‌ها را نیز انجام داده است و در آن نحوه استفاده از افزودنی‌های کامپانده ای PVC را مورد بررسی قرار می‌دهد. اولین طرح توسعه مربوط به پنجره‌های PVC است که درحال حاضر بیشترین حجم بازیافت این پلیمر را شامل می‌شود. طرح بعدی نیز مربوط به سیم و کابل و کامپاندهای انعطاف پذیر و همچنین لوله و اتصالات PVC است.

کپی‌رایت © 1396. گروه صنعتی یزد پولیکا.

گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا
آسودگی خاطر با محصولات یزد پولیکا